Aanmelden‎ > ‎

Toelating

Commissie van Onderzoek (CvO) van VierTaal
p/a Passend Onderwijs Almere
Postbus 10130
1301 AC Almere

Voor sommige kinderen met een gehoorbeperking of met problemen in de spraaktaalontwikkeling kan extra ondersteuning uitkomst bieden. De leerling moet dan in aanmerking komen voor extra hulp vanuit cluster 2, in de vorm van plaatsing op een speciale (voortgezet) onderwijs school of door de inzet van ambulante begeleiding in het regulier onderwijs. 

Trajectbegeleider
Ouders en/of school kunnen hun kind/leerling aanmelden voor extra ondersteuning door VierTaal. Tijdens het toeleiden worden zij ondersteund door een trajectbegeleider. In de trajectbegeleiding wordt uitgezocht wat de onderwijsbehoefte is van de leerling en welke ondersteuning de school vraagt. Dit resulteert in een advies aan de CvO.

Advies
In het advies wordt de aard en de duur van het onderwijsarrangement voor de leerling gegeven. De trajectbegeleider zorgt in samenwerking met ouders en school voor het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn zodat de CvO een besluit kan nemen. De CvO stelt de onderwijsbehoefte vast en bepaalt welk arrangement voor de leerling passend is (de begeleidingsbehoefte van de leerling, het benodigde pakket onderwijsondersteuning, ondersteuning aan de school). Ook stelt de CvO de duur van de toelaatbaarheid vast.
De CvO maakt daarbij gebruik van de materialen die door Siméa zijn ontwikkeld.

Onderwijsarrangement
Als is vastgesteld dat het kind een onderwijsarrangement nodig heeft, bepaalt VierTaal samen met de ouders en de school hoe het onderwijsarrangement eruit komt te zien. Daarbij wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft om het onderwijs te volgen en wat de reguliere school nodig heeft om passend onderwijs te geven.

Nadat het arrangement is toegekend, wordt een plan opgesteld. In dit plan staat wat de reguliere school, VierTaal en de ouders gaan doen om de leerling te ondersteunen. De reguliere school spreekt met VierTaal af welke zaken zij en welke zaken VierTaal gaat leveren.

Richtlijnen toelaatbaarheid van Simea 
September 2017 zie hier.