Actueel

Wereld TOS Dag

Vandaag is het Wereld TOS Dag! Onder Raising Awareness for Developmental Language Disorders vragen we vandaag internationaal aandacht voor TOS. En dat is hard nodig, want veel mensen hebben nog nooit gehoord van TOS. Mensen met TOS hebben veel moeite met uiten en begrijpen van taal. Met extra hulp kunnen ze goed meekomen en daar maken wij ons hard voor. Trots op onze TOS ambassadeur Tabarek, oud leerling VierTaal College Schagen, voor haar bijdrage aan de campagne!
Bijzondere opening Kinderboekenweek op de Professor Burgerschool

Bijzondere opening van De Kinderboekenweek op de hashtagProfessor Burgerschool van Stichting VierTaal. Jim Bakkum kwam voorlezen aan onze jongste leerlingen en kreeg daarbij hulp van de app StorySign. Deze app is speciaal ontwikkeld voor dove en slechthorende kinderen en helpt ze een boekje te lezen met ondersteuning van gebarentaal. Wat een verrassing voor de kinderen, bedankt dat je er was Jim Bakkum!

https://www.westerpost.nl/jim-bakkum-verrast-kinderen-van-de-professor-burgerschool-met-storysign/


Ouderorganisaties FODOK en FOSS; informatiedag 2 november 2019

FODOK en FOSS werken al jarenlang samen voor ouders en kinderen. Ze behartigen de belangen van kinderen en ouders in Den Haag, maar ook in onderwijs en zorg. Ze brengen ouders en kinderen bij elkaar en geven informatie op allerlei terreinen. Ouders en FODOK en FOSS hebben elkaar nodig om dove en slechthorende kinderen en kinderen met TOS een zo goed mogelijke toekomst te geven! Daarom vinden ze het belangrijk dat de ouders van alle kinderen die bij onsop school of in begeleiding zitten hen kennen.


Informatie

Momenteel wordt hard gewerkt aan een nieuwe gezamenlijke website van FOSS en FODOK, waar veel informatie te vinden zal zijn over taalontwikkelingsstoornissen, doofheid en slechthorendheid. Binnenkort komen er nieuwe flyers die kunnen worden meegegeven aan de kinderen. Voor nu willen ze u (én de ouders) wijzen op de mogelijkheid om ze te benaderen met vragen en ervaringen, voor deelname aan een informatiemarkt en/of ouderavond en wellicht voor het verzorgen van workshops of lezingen.


Ontmoetings- en informatiedag 2 november te Utrecht

Daarnaast willen ze kinderen, ouders en professionals alvast op de hoogte stellen van de landelijke ontmoetings- en informatiedag Samen verder! van FOSS, FODOK, SH-Jong (slechthorende jongeren) en SpraakSaam (TOS-jongeren) op zaterdag 2 november in Utrecht. Een dag met een interessant programma, veel ontmoetingsmogelijkheden en een kinder- en een jongerenprogramma. Het programma en de aanmeldingsmogelijkheden vindt u via deze link.


Namens de besturen van FODOK en FOSS graag tot ziens!18 oktober 2019 Wereld TOS dag

Jongeren met een Taalontwikkelingsstoornis (TOS) vinden het vaak lastig om te communiceren. Daarom doen zij een oproep om communicatie helder en toegankelijk te houden. Samen met een aantal van deze jongeren hebben we het thema voor de Wereld TOS Dag bedacht. Het thema van dit jaar is dan ook ‘Houd het helder’. Niet alleen voor mensen met een TOS is heldere communicatie belangrijk, voor iedereen kan het fijn zijn. 

Op de website wereldtosdag.nl vind je meer informatie over hoe je helder kunt communiceren, over TOS en het herkennen van een TOS op jonge leeftijd. Ook kunnen organisaties en professionals activiteiten melden die ze organiseren rond WTOSD 2019.

De Wereld TOS Dag vindt plaats op 18 oktober 2019 en is een initiatief van SpraakSaam, Samen Trots, TOS Fabriek, Auris, Kentalis, NSDSK, PENTO, VierTaal en Vitus Zuid.


Bundeling expertise over dove en slechthorende leerlingen

De besturen van de vier instellingen Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid gaan de expertise die er binnen de instellingen is over onderwijs en dienstverlening aan dove en slechthorende kinderen samenbrengen en beschikbaar stellen.

Eind vorig jaar is uitgebreid gesproken met de ouders, (oud)leerlingen, leerkrachten en andere belanghebbenden over de toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden. Een van de wensen was het verbeteren van de ondersteuning van deze leerlingen. De besturen van de instellingen onderschrijven deze wens van harte en willen dat dove en slechthorende leerlingen maximaal kunnen profiteren van de beschikbare expertise. Daarom is besloten om een gezamenlijk landelijk dekkend expertisenetwerk voor professionals te realiseren. Op termijn zijn daar alle interventies te vinden die de instellingen inzetten. Deze informatie wordt vervolgens voor ouders en het regulier onderwijs ontsloten op de website elkaarverstaan.nu. Deze website is al online.


De voorbereidingen voor het expertisenetwerk voor professionals zijn gestart. Bijvoorbeeld worden interventies van ambulante dienst beschreven en waarom ze werken. Ook een expertisegroep als ‘Sprong Vooruit’ wordt hier intensief bij betrokken. Dit is een gezamenlijk initiatief van de instellingen. Sprong Vooruit ontwikkelt al meer dan 20 jaar leerlijnen en leermiddelen voor dove en slechthorende leerlingen.


Het expertisenetwerk zal voortdurend in ontwikkeling zijn. Professionals en onderzoekers zullen hier een sleutelrol in vervullen. Door onderzoek en praktijk met elkaar te verbinden werken we binnen de sector aan een continue, gezamenlijke kwaliteitsverbetering van de praktijk van alledag. De leerling krijgt zo de best denkbare ondersteuning en onderwijs.


In de loop van 2019 wordt ook de expertise voor de groep leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis op dezelfde wijze beschreven, onderzocht en gebundeld in een gezamenlijk expertisenetwerk.


Over de andere wensen die naar voren kwamen uit de gesprekken met de stakeholders kunnen we het volgende melden. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de literatuurstudie naar de onderwijsbehoefte van dove en slechthorende leerlingen en leerlingen met een taalontwikkelingsstoornis. Ook heeft Kentalis een start gemaakt met de pilot dove medewerkers in de ambulante dienstverlening.


 


Meer informatie: Sabine Peterink, beleidscoördinator Siméa, s.peterink@audcom.nl, 030-2769902

Interviewbundel; Een doof of slechthorend kind in de groep

Onmisbare informatie voor begeleiders van een doof of slechthorend kind

Dove en slechthorende kinderen groeien op in een samenleving die volledig is ingesteld op mensen die goed horen. Ze missen vaak informatie, en dat kan grote gevolgen hebben voor hun ontwikkeling. Als je informatie mist, is het moeilijker om mee te doen met de rest, om te leren en om zelfvertrouwen op te bouwen.

Wanneer je als begeleider op school, op de kinderopvang of op een club te maken krijgt met een doof of slechthorend kind, sta je daarom voor een uitdaging. Hoe voorkom je dat dit kind of deze jongere in het gedrang komt in je groep? Hoe zorg je dat hij of zij ondanks de gehoorbeperking zo goed mogelijk kan meedoen?

De interviewbundel ‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ informeert en inspireert. Zeven begeleiders van dove en slechthorende kinderen vertellen over hun ervaringen, en daarnaast krijgt de lezer tips en informatie: over de handicap, hulpmiddelen en gespecialiseerde ondersteuningsmogelijkheden. Het levert kennis en begrip op: de gereedschappen om kinderen beter te kunnen begeleiden.

‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is een uitgave van de FODOK, Federatie van Ouders van Dove Kinderen – met of zonder CI. Het boekje werd gerealiseerd in samenwerking met de FOSS en is mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Handicap.nl (voorheen Revalidatiefonds) en de Stichting Fonds voor het Dove en Slechthorende Kind.

‘Een doof of slechthorend kind in de groep’ is in de FODOK-webwinkel te bestellen voor de tijdelijke actieprijs van € 7,50 exclusief verzendkosten. Na 30 september 2018 kost het boekje € 12,50.


StrandTaal: Scholen De Strandwacht en VierTaal Den Haag bundelen hun krachten

De Strandwacht en VierTaal in Den Haag gaan samenwerken. In augustus 2018 start een groep voor jonge leerlingen met gedragsproblematiek en een taalontwikkelingsstoornis, onder de naam StrandTaal.


Binnen ons onderwijs is er sprake van leerlingen met een onderwijs- en ondersteuningsbehoefte op zowel gedrag als communicatie. Met name bij jonge leerlingen is de voorliggende problematiek niet helemaal duidelijk. Om deze groep leerlingen een goede onderwijsplek te bieden, start in het schooljaar 2018-2019
een kleutergroep (onder de naam StrandTaal) op locatie De Strandwacht. Het doel is de leerlingen een leeromgeving te bieden met meer aandacht voor sociale ontwikkeling, communicatie en gedrag.

Toelating

Leerlingen worden toegelaten als de problematiek past bij de criteria van beide scholen voor speciaal onderwijs. Voor deze leerlingen kan nog geen antwoord gegeven worden op de vraag welke problematiek voorliggend is. Centraal staat het aanleren van gewenst gedrag, communicatieve vaardigheden en het stimuleren van de sociaal-emotionele ontwikkeling. Met maatwerk wordt toegewerkt naar een passende vorm van onderwijs  (speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs of regulier onderwijs).


StrandTaal biedt:

 • Gedragsondersteuning: de dagelijkse begeleiding wordt geboden door een leerkracht en een onderwijsondersteuner van De Strandwacht;

 • Taalondersteuning: er wordt individueel en in groepsverband intensief geoefend met taal, onder leiding van een vaste logopedist van VierTaal.


Aanmelden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de aanmeldpunten van VierTaal Den Haag (070-3599985) of De Strandwacht (070-3254002).


Scholen, ouders, vroeg- en voorschoolse behandelgroepen kunnen leerlingen aanmelden bij de aanmeldpunten:


VierTaal Den Haag: Margon Schoenmaker: aanmeldpunt.denhaag@viertaal.nl

De Strandwacht: Carolien Hoff: aanmelden.strandtaal@destrandwacht.nl


Informatie over de scholen

VierTaal is een instelling met scholen en ambulante diensten voor leerlingen met een auditieve- en/of communicatieve beperking. Naast onderwijs biedt VierTaal ondersteuning in het regulier onderwijs.


De Strandwacht, school verbonden aan het Pedologisch Instituut, is een school voor kinderen met psychiatrische en gedragsproblemen. De Strandwacht biedt onderwijs aan kinderen, die meer zorg nodig hebben dan regulier onderwijs kan bieden en daarom aangewezen zijn op het speciaal onderwijs.


Succesvolle samenwerking regulier onderwijs en cluster 2 in Zwolle en Schagen

De samenwerking tussen VierTaal en het Regius College in Schagen is anders georganiseerd dan in Zwolle. De TOS leerlingen zitten verspreid over de campus van het Regius in dezelfde klassen als de reguliere leerlingen. Bij de start in 2014 is eerst een Plan van Aanpak geschreven, vertelt Klaas de Graaf, teamleider Ambulante Dienst Cluster 2 NHN van VierTaal. “Daarnaast is de onderwijs­voorziening omschreven en op papier gezet wie wat doet. De ambitie en visie van de school is belangrijk voor succes.” Collega en Ambulant Begeleider Sita Hoekstra vertelt verder: “Ook wij ervaren dat leerlingen niet apart behandeld willen worden.” Ze benadrukt dat een goede samenwerking heel belangrijk is. “Docenten moeten mogelijkheden zien. Dit ontstaat doordat er vanuit Viertaal formatie wordt vrijgemaakt voor interne ondersteuning. De AB’er enz.enz. zie link: http://vhz-online.nl/succesvolle-samenwerking-regulier-onderwijs-en-cluster-2-in-zwolle-en-schagen

Bestuursverslag 2016

Hierbij bieden wij het bestuursverslag 2016 aan. Verbinding is het thema van dit jaarverslag. Verbinding tussen de verschillende onderdelen, mensen en beleidsterreinen binnen VierTaal, maar ook verbinding tussen VierTaal en de omgeving. Daarin heeft VierTaal in 2016 dan ook veel geïnvesteerd. In 2016 hebben we vanuit de ontstane nieuwe verbindingen de basis van VierTaal gelegd en een begin gemaakt met de versterkingsfase. Aan de hand van een analyse van de in- en externe context is het inhoudelijk strategisch instellingsplan voor de jaren 2016–2020 geschreven, besproken en vastgesteld. In dit plan zijn de vier bestuurlijke uitgangspunten en de vier belangrijkste domeinen van VierTaal op bestuursniveau beschreven;Deze zijn terug te vinden in dit jaarverslag.Voor verdere informatie klik op de link: Bestuursverslag 2016 

Conferentie Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden

Hierbij nodigen wij je uit voor de Conferentie ‘Toekomst Onderwijs aan Doven en Slechthorenden’ op 18 november 2017 te Ermelo. De conferentie is een initiatief van de vier instellingen: Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid.

Op zaterdag 18 november 2017 praten 100 mensen in Ermelo over de toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden. Om alle meningen te horen, wordt een brede groep uitgenodigd. Ons doel is om op 18 november met deze groep in gesprek te gaan die bestaat uit de volgende deelnemers:

 • vertegenwoordigers van de doelgroepen doof en slechthorend
 • mensen uit het regulier onderwijs, so en vso
 • ouders en leerlingen
 • vertegenwoordigers van belangenorganisaties
 • experts
 • betrokkenen (bijvoorbeeld tolken e.d.)

 

Deelname niet gegarandeerd

Op basis van alle aanmeldingen wordt een keuze gemaakt: er wordt gekeken of er een goede verdeling is van waar mensen vandaan komen. Uiterlijk 1 november hoor je of je één van de 100 deelnemers bent.

Wat gaan we deze dag doen? Tijdens deze werkconferentie bespreken we met elkaar een aantal scenario’s over de inrichting van het onderwijs aan Doven en Slechthorenden. Deze scenario’s zijn tot stand gekomen uit de vele reacties van de speciale Facebook pagina die hiervoor in het leven is geroepen. De conferentie is niet besluitvormend. De uitkomsten van deze conferentie worden daarna door de SIMEA-werkgroep verder uitgewerkt. Zij schrijven een advies voor de besturen van de vier instellingen.

Aanmelden kan tot en met 16 oktober!

 

Aanmelden kan hier: AANMELDFORMULIERSuccesvolle online discussie op facebook over speciaal onderwijs voor doven en slechthorenden

Al bijna 800 mensen hebben zich de afgelopen twee weken aangemeld om online mee te praten over de toekomst van het onderwijs aan doven en slechthorenden.

Aan de hand van stellingen geven zij hun mening en delen ideeën over hoe zij graag willen dat het onderwijs in de toekomst er uit gaat zien. 
Het is voor de eerste keer dat de vier instellingen op deze manier de achterban raadplegen. De online discussie wordt afgesloten met een bijeenkomst in Ermelo op 18 november. Daar komen 100 mensen bij elkaar om verschillende scenario's te bespreken. De uitnodiging voor deze bijeenkomst volgt binnenkort. 

Wil je ook weten wat ouders, oud leerlingen en collega's zeggen over het onderwijs aan deze doelgroep? Meld je dan aan voor de Facebookgroep 'Toekomst onderwijs doven en slechthorenden'. 

Toekomst doven en slechthorenden

Op Simea-niveau wordt vanaf nu een discussie gevoerd over de toekomst voor doven en slechthorenden.  
Dit wordt in een besloten Facebookgroep gedaan. Graag nodigen wij iedereen uit om hier aan mee te doen; docenten, logopedisten, linguïsten, leerlingen, ouders oud leerlingen en alle anderen die ervaringen hebben met onderwijs aan doven en slechthorenden. 
Dus doe mee! 

 • Naamloos
  Geplaatst 5 apr. 2018 05:44 door Rina van der Lugt
 • Borging onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen
  Onlangs heeft het Simea bestuur besloten de toekomst van het doof/sh onderwijs op sectorniveau op te pakken. Daarvoor is een werkgroep ingesteld om het Simea bestuur te adviseren hoe het onderwijs aan dove en slechthorende leerlingen kwalitatief voor de toekomst het beste vorm gegeven kan worden. 
  De werkgroep wil daarvoor alle stakeholders betrekken (ouders, leerlingen, medewerkers). 
  Rond de zomer begint dat met “digitaal” informatie/meningen ophalen en delen. 

  Deze informatie wordt gedeeld en besproken op een conferentie in november 2017.
  Geplaatst 13 apr. 2017 01:33 door Lindy Leevendig
 • Persbericht: VierTaalschool ontvangt het predicaat “Excellente school”

  Op maandag 23 januari 2017 werd om 09.00 uur bekend gemaakt welke scholen het predicaat “Excellente school 2016-2018” krijgen. Het predicaat “Excellente school” is feestelijk uitgereikt door mw. Christa Broeren, directeur toezicht SO van de inspectie van het onderwijs, aan de Prof. H. Burgerschool, de enige school in Nederland met alleen slechthorende leerlingen. Deze school mag het predicaat “Excellent” nu voor de komende drie jaar voeren.

  Vanaf vandaag heeft Stichting VierTaal een “Excellente school”. Het bestuur feliciteert de regiodirectie, de teamleider en het schoolteam van harte met dit prachtige resultaat.


  De school profileert zich op het gebied van de toepassing en inbedding van digitale (leer- en ontwikkeling)middelen binnen het gehele onderwijs. Hierbij wordt door leerlingen vanaf 2,6 tot 13 jaar gewerkt aan een doorgaand leerproces om het onderwijsaanbod te ondersteunen, maar tegelijkertijd te komen tot productontwikkeling die leerlingen enthousiast maakt om tot moderne onderwijsontwikkelingen te komen. Dit betekent dat de school ernaar streeft digitale (leer- en ontwikkeling)middelen binnen het gehele onderwijs toe te passen en in te bedden. De school maakt leerlingen vertrouwd met gebruik van de beschikbare digitale leermiddelen waarin visualisering een belangrijke rol speelt, juist voor deze leerlingen met een auditieve belemmering.


  Excellentie is niet iets dat een school zomaar krijgt. Daar gaat een intensief traject aan vooraf. Het predicaat is een erkenning van duurzaam georganiseerde kwaliteit: het resultaat van een langjarige permanente kwaliteitsverbetering, die met visie, inzet en betrokkenheid van directie, teamleider en medewerkers op de school vorm heeft gekregen. Onderwijsdeskundigen erkennen dat het geboden onderwijs en de ondersteuning voor de leerlingen op deze school ruimschoots boven het gemiddelde uitsteekt. Excellentie is een garantie voor onderwijskwaliteit, een goede samenwerking met externe partijen en zorgvuldig uitgevoerde “op maat” begeleiding van leerlingen en hun ouders. Daarnaast is deze school bereid haar kennis en goede praktijk te delen met andere onderwijsinstellingen. Onder onze visie Kiezen, Maken en Delen geven onze scholen daar al ruimhartig gehoor aan. Het Excellentie rapport van de school kunt u lezen op onze website: http://www.viertaal.nl


  VierTaal in het kort

  VierTaal is één van de vier instellingen in Nederland, die cluster 2 onderwijs biedt aan leerlingen met een auditieve en/of communicatieve beperking. Zij verzorgt onderwijs, toeleiding naar cluster 2 en biedt ondersteuning in het reguliere onderwijs. VierTaal heeft locaties in Amsterdam, Den Haag, Purmerend, Schagen, Almere, Alkmaar en Zwaag. In Almere wordt ook onderwijs op maat in groepen op reguliere scholen geboden.


  Informatie:  

  Voor informatie over de excellentie 2016-2018 kunt u contact opnemen met de teamleider van de school mw. Viola Laan 06-57980575 of met de regiodirecteur van de school mw. Lieke Rigter 06-12383940.

  Voor algemene informatie kunt u contact opnemen met bestuursbureau van VierTaal 020-6698194.


  Geplaatst 3 okt. 2017 01:20 door Rina van der Lugt
 • Toon Kuijs Beste schoolbestuurder van Nederland 2016

  Persbericht: 24-11-2016

  Toon Kuijs “Beste schoolbestuurder van Nederland 2016”

  Goed leiderschap maakt het verschil voor leerkrachten en leerlingen en is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Het zorgt er voor dat leerkrachten optimaal in hun werk worden ondersteund, wat uiteindelijk ten goede komt aan de opleiding en ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen. Om de schoolleiders en schoolbestuurders wat meer in het zonnetje te zetten organiseerde Dyade Onderwijs Executives een verkiezing voor de beste schoolleider en de beste schoolbestuurder van Nederland 2016. De uitreiking van de verkiezing vond plaats op 24 november op de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Aan de hand van een online- en plaatselijke stemronde kwam Toon Kuijs van Stichting VierTaal als de beste schoolbestuurder van Nederland 2016 uit de bus.
  Geplaatst 3 okt. 2017 01:22 door Rina van der Lugt
Berichten 1 - 4 van 10 worden weergegeven. Meer bekijken »