Richtlijnen toelaatbaarheid

Richtlijnen toelaatbaarheid

Voor sommige kinderen met een gehoorbeperking of met problemen in de spraaktaalontwikkeling kan extra ondersteuning uitkomst bieden. De leerling moet dan in aanmerking komen voor extra hulp vanuit cluster 2 onderwijs. Er is een landelijke richtlijn opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2.

Er zijn verschillende mogelijkheden van ondersteuning voor leerlingen met een auditieve beperking en/of taalontwikkelingsstoornis. Afhankelijk van de ernst van de beperking en de hulpvraag van de reguliere school kan een leerling in aanmerking komen voor:

  • plaatsing op een speciale (voortgezet) onderwijs school (cluster 2) of
  • inzet van ambulante begeleiding in het regulier onderwijs.

 

Een leerling behoort tot de doelgroep van onze instelling als:

  • de leerling een ernstige taalontwikkelingsstoornis heeft of auditieve problemen waarmee wordt voldaan aan de criteria voor TOS of SH én
  • de reguliere school (meer) specifieke expertise nodig heeft dan zij zelf kan bieden (ondersteuningsvraag) om aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling te voldoen én
  • de leerling ernstige beperkingen ondervindt in de onderwijsparticipatie.

Landelijke richtlijnen Siméa

Er zijn landelijke richtlijnen opgesteld waarin staat beschreven wanneer een leerling in aanmerking kan komen voor onderwijs en/ of ondersteuning vanuit één van de instellingen voor cluster 2.

Brochure richtlijnen Siméa

Commissie van Onderzoek, trajectbegeleiding en advies

Trajectbegeleiding

Ouders en/of school kunnen hun kind/leerling aanmelden voor extra ondersteuning door VierTaal. Tijdens het toeleiden worden zij ondersteund door een trajectbegeleider. In de trajectbegeleiding wordt uitgezocht wat de onderwijsbehoefte is van de leerling en welke ondersteuning de school vraagt. Dit resulteert in een advies aan de Commissie van Onderzoek (CvO) van VierTaal.

Commissie van Onderzoek (CvO) van VierTaal

p/a Passend Onderwijs Almere
Postbus 10130
1301 AC Almere

Advies

In het advies wordt de aard en de duur van het onderwijsarrangement voor de leerling gegeven. De trajectbegeleider zorgt in samenwerking met ouders en school voor het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn zodat de CvO een besluit kan nemen. De CvO stelt de onderwijsbehoefte vast en bepaalt welk arrangement voor de leerling passend is (de begeleidingsbehoefte van de leerling, het benodigde pakket onderwijsondersteuning, ondersteuning aan de school). Ook stelt de CvO de duur van de toelaatbaarheid vast. De CvO maakt daarbij gebruik van de materialen die door Siméa zijn ontwikkeld.

Onderwijsarrangement

Als is vastgesteld dat het kind een onderwijsarrangement nodig heeft, bepaalt VierTaal samen met de ouders en de school hoe het onderwijsarrangement eruit komt te zien. Daarbij wordt gekeken naar wat de leerling nodig heeft om het onderwijs te volgen en wat de reguliere school nodig heeft om passend onderwijs te geven.

Lees meer