Over VierTaal

Over VierTaal

Stichting VierTaal verzorgt onderwijs voor leerlingen die slechthorend zijn en/of een taalontwikkelingsstoornis (TOS) hebben. Zeven (speciaal primair en voortgezet onderwijs) scholen en vier ambulante diensten werken daarbij intensief samen. Ieder kind, met elke godsdienst of levensbeschouwing, is bij ons welkom.

VierTaal werkt vanuit diverse locaties in het land. Landelijk zijn we opgedeeld in 4 regio’s; Noord-Holland Noord, Amsterdam Speciaal Onderwijs, Amsterdam Voortgezet Speciaal Onderwijs en Den Haag. Binnen elke regio biedt VierTaal verschillende vormen van onderwijs en ondersteuning vanuit scholen en ambulante diensten (AD).

Leerling centraal
Bij VierTaal staat de leerling centraal. De leerling krijgt onderwijs en begeleiding van professionals dichtbij. Zij worden bijgestaan door onderwijsondersteunende collega’s. Iedereen draagt bij vanuit zijn of haar expertise en talenten. De begrippen kiezen, maken en delen lopen als een rode draad door ons onderwijs.

Missie & ambitie

Gelijke kansen door verschil te maken. Dat is de missie van VierTaal. Wij bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor op hun deelname in de maatschappij. Dit doen we door hen te helpen bij de ontwikkeling van taal- en communicatieve vaardigheden. Wij dragen bij aan onderwijs en begeleiding in een zo inclusief mogelijke setting, in samenwerking met het regulier onderwijs.

Lees verder

Verhalen van medewerkers en leerlingen

Lees en bekijk de verhalen van onze medewerkers en leerlingen waarin zij hun verhaal vertellen.

Gelijke kansen door Luc

lees meer

Gelijke kansen door Mariël

lees meer

Gelijke kansen door Maartje

lees meer

Jaarverslag 2022

In ons Jaarverslag leest u meer over waar VierTaal afgelopen periode mee bezig is geweest, onze visie en missie en strategische speerpunten & resultaten.

Jaarverslag

Bestuur & toezicht

VierTaal is een openbare stichting, statutair gevestigd in Amsterdam. Het bevoegd gezag van de stichting berust bij de directeur-bestuurder Natasja Kroon. Het intern toezicht is belegd bij de Raad van Toezicht. Iedere regio staat onder leiding van een regiodirecteur.

Bestuurder

mw. N.J. (Natasja) Kroon
Meer informatie

Voorzitter

mw. mr. A. (Aly) van Berckel

Toezichthouder

mw. drs. M.B.N.H. (Marie-Bernadette) Schöpping

Toezichthouder

dhr. mr. H. (Hay) Vullinghs

Toezichthouder

mw. G.E. (Wanneke) Sabatino

Toezichthouder

dhr. mr. H. (Henk) Kelderhuis

Siméa

In de stichting Siméa werken de besturen van vier instellingen voor auditief en/of communicatief beperkte leerlingen nauw samen (Auris, Kentalis, VierTaal en Vitus Zuid). De besturen hebben hun strategische belangenbehartiging in deze Stichting ondergebracht.

Lees meer over Stichting Siméa

Medezeggenschap

De Medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en medewerkers van alle scholen van stichting VierTaal. De leden van de MR komen regelmatig bij elkaar voor overleg met de directeur-bestuurder van de stichting. Dit overleg gaat over zaken als de besteding van geld, de kwaliteit van het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen of de wijze waarop ouders worden betrokken bij schoolactiviteiten.

Lees verder

Klachtenregeling

Een goede samenwerking met ouders, verzorgers en samenwerkende partners vinden we erg belangrijk. Maar wat gebeurt er als we het niet eens zijn met elkaar en er samen niet uitkomen? Daar heeft Stichting VierTaal een klachtenregeling voor. In deze klachtenregeling leest u hoe u een klacht indient en wat wij hiermee doen.

Klachtenregeling van Stichting VierTaal

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Ter bescherming van de privacy van leerlingen, hun ouders en medewerkers betracht Stichting VierTaal de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Op onze administratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit betekent onder andere dat de gegevens door ons worden beveiligd en dat de toegang tot de administratie is beperkt tot alleen personeel die de gegevens strikt noodzakelijk nodig heeft.

Lees verder

Informatie en downloads

VierTaal Jaarverslag 2022

‘Naar meer inclusief’, met volle overtuiging is VierTaal het jaar 2022 ingegaan met de ambities uit het (strategisch) VierTaal instellingsplan (VIP) dat in het najaar van 2021 het licht zag. 2022 was daarmee het eerste volledige jaar waarin het VIP ons denken en handelen inkleuring gaf. Van de leerkracht en ambulant begeleider tot het Bestuursbureau en Comissie van Onderzoek, overal binnen VierTaal is het gesprek gevoerd over de vraag; hoe realiseren we meer inclusief onderwijs en wat is daaraan onze bijdrage? In het Jaarverslag 2022 leest u hier meer over.